ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 312422,

ແຟັກ:

021 312421

ອີເມວ:

vedc@hotmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ວັດນາກ

ເມືອງ :

ສີສັດຕະນາກ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

272

ນັກຮຽນຊາຍ :

162

ນັກຮຽນຍິງ :

110