ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 313303,

ແຟັກ:

021 312420

ອີເມວ:

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໂສກປ່າຫຼວງ

ເມືອງ :

ສີສັດຕະນາກ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

3052

ນັກຮຽນຊາຍ :

2112

ນັກຮຽນຍິງ :

940