ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 312432,

ແຟັກ:

021 312538

ອີເມວ:

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ວັດນາກ

ເມືອງ :

ສີສັດຕະນາກ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

1622

ນັກຮຽນຊາຍ :

1490

ນັກຮຽນຍິງ :

132