ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 412461,

ແຟັກ:

021 453126

ອີເມວ:

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໂພນໄຊ

ເມືອງ :

ໄຊເສດຖາ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

839

ນັກຮຽນຊາຍ :

457

ນັກຮຽນຍິງ :

382