ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

041 212149, 041-660326

ແຟັກ:

041 212120

ອີເມວ:

savanh.tech@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ຫົວເມືອງໃຕ້

ເມືອງ :

ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ແຂວງ :

ສະຫວັນນະເຂດ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

1834

ນັກຮຽນຊາຍ :

1115

ນັກຮຽນຍິງ :

719