ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

051 212538,

ແຟັກ:

051 250772

ອີເມວ:

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ດອນເຄື່ອນຊ້າງ

ເມືອງ :

ທ່າແຂກ

ແຂວງ :

ຄຳມ່ວນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

3511

ນັກຮຽນຊາຍ :

1736

ນັກຮຽນຍິງ :

1775