ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

088 210803 ,

ແຟັກ:

088 210780

ອີເມວ:

gwo_psl@yahoo.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ບຸນໄຊ

ເມືອງ :

ບູນເໜືອ

ແຂວງ :

ຜົ້ງສາລີ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

312

ນັກຮຽນຊາຍ :

164

ນັກຮຽນຍິງ :

148