ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

081 212669,

ແຟັກ:

081 212669

ອີເມວ:

ivetoudomxai@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ດອນແກ້ວ

ເມືອງ :

ໄຊ

ແຂວງ :

ອຸດົມໄຊ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

1017

ນັກຮຽນຊາຍ :

739

ນັກຮຽນຍິງ :

278