ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

030 5170261, 061 213295

ແຟັກ:

061 213295

ອີເມວ:

khong.dpv@hotmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ລີ່

ເມືອງ :

ແປກ

ແຂວງ :

ຊຽງຂວາງ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

671

ນັກຮຽນຊາຍ :

448

ນັກຮຽນຍິງ :

223