ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

086 212143,

ແຟັກ:

086 212179

ອີເມວ:

vongsa87@hotmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໂພນໄຊສະຫວ່າງ

ເມືອງ :

ນໍ້າທາ

ແຂວງ :

ຫຼວງນໍ້າທາ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

718

ນັກຮຽນຊາຍ :

418

ນັກຮຽນຍິງ :

300