ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

064 315044,

ແຟັກ:

064 312294

ອີເມວ:

vilavongsvk@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ຫາງລ້ອງ

ເມືອງ :

ວຽງໄຊ

ແຂວງ :

ຫົວພັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

601

ນັກຮຽນຊາຍ :

400

ນັກຮຽນຍິງ :

201