ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

074 212203, 074 212201

ແຟັກ:

074 211409

ອີເມວ:

ivetsayaboury@yahoo.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ສວນ

ເມືອງ :

ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ :

ໄຊຍະບູລີ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

1291

ນັກຮຽນຊາຍ :

792

ນັກຮຽນຍິງ :

499