ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງສາລະວັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

030 5205293, 034 212063

ແຟັກ:

034 212063

ອີເມວ:

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ຂົວເສັດ

ເມືອງ :

ເລົ່າງາມ

ແຂວງ :

ສາລະວັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

732

ນັກຮຽນຊາຍ :

501

ນັກຮຽນຍິງ :

231