ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

038 211653,

ແຟັກ:

038 211653

ອີເມວ:

invet.sekong@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໂມ

ເມືອງ :

ລະມາມ

ແຂວງ :

ເຊກອງ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

494

ນັກຮຽນຊາຍ :

267

ນັກຮຽນຍິງ :

227