ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

036 210277, 0305159998

ແຟັກ:

036 210277

ອີເມວ:

tecnic.ATTAPUE@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໄຊສີ

ເມືອງ :

ໄຊເສດຖາ

ແຂວງ :

ອັດຕະປື

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

917

ນັກຮຽນຊາຍ :

579

ນັກຮຽນຍິງ :

338