ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພາກເອກະຊົນ)

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

041 252034, 020 55540010

ແຟັກ:

041 260275

ອີເມວ:

xbtc@live.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ໂພນສະຫວ່າງໄຕ້

ເມືອງ :

ໄກສອນພົມວິຫານ

ແຂວງ :

ສະຫວັນນະເຂດ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

1120

ນັກຮຽນຊາຍ :

741

ນັກຮຽນຍິງ :

379