ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ (LANITH)

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການບໍລິການ ແລະ ການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ສາຂາ ບໍລິການສະຖານທິ່ພັກແຮມ (ຊັ້ນກາງ 12+2)