ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິນຍາຕີ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິນຍາຕີ)

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິນຍາຕີ)

ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິນຍາຕີ)

ສາຂາ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິນຍາຕີ)

ສາຂາ ຄະຫະກຳ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ

ສາຂາ ຄະຫະກຳ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ