ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ວັດແທກແຜນທີ່ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດແຮ່ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄອທີພູມສັນຖານ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄອທີອຸດສາຫະກຳ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປະເມີນລາຄາສັບສິນ ແລະ ທີ່ດີນ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປະເມີນລາຄາສັບສິນ ແລະ ທີ່ດີນ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສຳຫຼວດວັດແທກຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ແຮ່

ສາຂາ ປຸງແຕ່ງແຮ່ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄຟຟ້າກົນຈັກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)