ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ກົນຈັກໜັກ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກົນຈັກກະສິກຳ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຈັກກົນໂຮງງານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໂລຫະວິທະຍາ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)