ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການເງີນ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຄອມພິມເຕີທຸລະກິດ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປ່າໄມ້ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສ້ອມແປງກົນຈັກກະເສດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)