ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ຈຳປາສັກ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເລຂານຸການ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຈັກກົນໂຮງງານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເອເລັກໂຕນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການເງີນ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການຕະຫຼາດ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3)

ສາຂາ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຢັນ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຄອມພີວເຕີ ໄອທີ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)