ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ກົນຈັກ ກະສິກຳ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3)

ສາຂາວິຊາ ປ່າໄມ້ ( 12+3)

ສາຂາປູກຝັງ ,( ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ 12+2+1, ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ12+2+1,5)

ສາຂາ ລຽ້ງສັດ ( ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ 12+2+1 ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ12+2+1.5)