ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ບໍລີຫານທຸລະກິດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການໂຮມແຮມ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)