ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ບໍລິຄຳໄຊ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ການປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້

ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສ້ອມແປງລົດຈັກ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ສ້ອມແປງລົດຍົນ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)