ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)