ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນກາງ 12+2)