ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງສາລະວັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຊັ້ນກາງ (9+3), ຊັ້ນກາງ(12+2),

ສາຂາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປຸກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ສ້ອມແປງລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)