ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຕັດຫຍິບ(ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)