ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ລົດຍົນ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຈອດທໍ່ນໍ້າ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ບໍລິຫານທະລະກິດ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຕັດຫຍິບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)