ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນ ພັດທະນາອາຊີບ (ພາກເອກະຊົນ)

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ)

ສາຂາຕັດຫຍິບ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ຊ່າງສ້ອມແປງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານໂຮງງານ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ຊ່າງສ້ອມແປງແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ( ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ )

ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ,ຊັ້ນສູງ)

ເຕັກໂນໂລຊີລົດຈັກ (ຊັ້ນກາງ,ຊັ້ນສູງ)

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ( ຊັ້ນຕົ້ນ )