ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພາກເອກະຊົນ)

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ບໍລິຫານ-ການຈັດການ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ການເງີນ-ການບັນຊີ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ສ້ອມແປງ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ໄອທີ (IT) (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ້ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ພາສາອັງກິດ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)