ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ກ່ຽວກັບ TVET

ອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນການສຶກສາ ແລະ ການຝືກອົບຮົມ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ສຳລັບຜູ້ຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ກາຍເປັນຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ມີວິໃນ ແຮງງານ, ມີສີມືແຮງງານ, ມີຄຸນສົມບັດ ແນ່ໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ການຈ່າຍຄ່າຮຽນ/ທຶນການສຶກສາ

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ລິ້ງທີ່ເປັນໂຫຍດ

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້